Bolshevik Organisation 1917

Source: Marx Memorial Library (MML)
Reference: PHOTO_SUB_SOVIET_UNION_1917_REVOLUTION+CIVIL_WAR_PERIOD

Translation:

Central Bolshevik Military Organization 1917
Standing : Galka, Kedrov, Panushkin
Seated : Orlov, Mehonoshin, Nevsky, Dashkevich, Raskolynikov, Ilyin’